Regulamin uczestnictwa

Regulamin Krajowych Obozów kickflex

1.
2.
3. Warunkiem uczestnictwa w obozie jest wyrażenie przez Rodzica/Opiekuna prawnego Uczestnika zgody na postanowienia
niniejszego Regulaminu. Uczestnik oraz jego Rodzic/Opiekun prawny przyjmuje do wiadomości, iż nie będzie mógł
korzystać z usług kickflex o ile nie wyrazi zgody na warunki Regulaminu.
4. W obozach KF mogą uczestniczyć dzieci w wieku 8-19 lat („Uczestnik”).
5. Zgłoszenia Uczestnika na obóz może dokonać Rodzic lub jego Opiekun prawny.
6. Aktualna oferta cenowa obozów KF dostępna jest na stronie www.kickflex.pl
7. Warunki rezerwacji obozu:
a. wpłata zadatku w wysokości 890 zł (osiemset dziewięćdziesiąt złotych) za jeden obóz następuje w ciągu 7 (siedmiu) dni od wysłania formularza.
zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.kickflex.pl,
b. wpłaty dokonywane są na konto bankowe Organizatora, wskazane w potwierdzeniu rezerwacji wysłanej na adres
e-mail znajdujący się w zgłoszeniu,
c. wpłata pozostałej kwoty tj. ceny obozu (2690zł) KF zgodnej z cennikiem dostępnym na stronie www.kickflex.pl,
następuje najpóźniej na 30 dni przed datą rozpoczęcia obozu,
d. w przypadku rezerwacji obozu na krócej niż 30 dni przed jego rozpoczęciem wpłata całej kwoty obozu powinna
być dokonana niezwłocznie, tj. maksymalnie w ciągu 3 dni od otrzymania przez Uczestnika i/lub
rodzica/opiekuna prawnego potwierdzenia rezerwacji,
e. brak wpłaty pozostałej kwoty (ceny w terminach określonych pkt c lub d) – powoduje wycofanie zgłoszenia
Uczestnika bez prawa do zwrotu wpłaconego zadatku.
f. w przypadkach losowych niezależnych od Uczestnika (np. choroby, kontuzji, wypadku), wykluczających
możliwość wzięcia udziału Uczestnika w obozie – Rodzice/Opiekunowie prawni powinni przekazać informacje o
rezygnacji z uczestnictwa w obozie na adres email biuro@kickflex.pl W powyższej sytuacji :
i. jeżeli rezygnacja zostanie przesłana najpóźniej na 15 dni przed datą rozpoczęcia obozu – Organizator
zatrzyma zadatek, pozostałą część ceny zwróci Rodzicom/Opiekunom prawnym;
ii. jeżeli rezygnacja zostanie przesłana na mniej niż 15 dni przed datą rozpoczęcia obozu – Organizator
zatrzyma całą kwotę uiszczoną przez Rodzica/Opiekuna prawnego.
g. wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją warunków rezerwacji.
8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania obozu, jeśli jego realizacja jest utrudniona lub niemożliwa z powodów
zależnych od Organizatora. W tym wypadku Organizator zwraca Rodzicom/Opiekunom prawnym 100% dokonanych
wpłat.
9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania obozu, jeśli jego realizacja jest utrudniona lub niemożliwa z powodów
niezależnych od Organizatora. W tym wypadku Organizator zwraca Rodzicom/Opiekunom prawnym dokonane wpłaty z
potrąceniem zadatku oraz kosztów poniesionych przez Organizatora przewyższających kwotę zadatku a związanych z
rezerwacją obiektów sportowych, środków transportu, biletów lotniczych itp.
10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub lokalizacji obozu, jeśli jego realizacja jest utrudniona lub
niemożliwa z powodów niezależnych od Organizatora. W tym wypadku, jeżeli wiązać się to będzie z dodatkowymi
kosztami po stronie Organizatora, Organizator wezwie Rodziców/Opiekunów prawnych do dokonania dodatkowej wpłaty.
Brak dodatkowej wpłaty w wyznaczonym przez Organizatora terminie oznacza rezygnację Rodziców/Opiekunów
prawnych z obozu objętego zmianą. W tym wypadku Organizator zwraca Rodzicom/Opiekunom prawnym dokonane
wpłaty z potrąceniem zadatku oraz kosztów poniesionych przez Organizatora przewyższających kwotę zadatku a
związanych z rezerwacją obiektów sportowych, środków transportu, biletów lotniczych itp.
11. Organizator nie zwraca pieniędzy z tytułu niewykorzystanych świadczeń przez Uczestnika np. w przypadku spóźnienia się
na obóz, skrócenia pobytu, rezygnacji z wybranych zajęć przewidzianych przez program, rezygnacji z posiłków lub atrakcji
przewidzianych na obozie.
12. Organizator, w przypadku obozów wyjazdowych, zapewnia Uczestnikom zakwaterowanie w pokojach z łazienkami oraz
całodzienne wyżywienie.
13. Organizator zapewnia Uczestnikom napoje na trening.
14. Organizator odpowiada za zdrowie oraz bezpieczeństwo Uczestnika w czasie trwania obozu.
15. Organizator podczas obozów zapewnia profesjonalną kadrę trenerską z uprawnieniami.
16. Organizator zapewnia profesjonalną kadrę wychowawców i kierownika obozu z wymaganymi przez polskie prawo
uprawnieniami.
17. Organizator zapewnia profesjonalną kadrę psychologów sportowych akredytowanych przez Polski Komitet Olimpijski.
18. Organizator zapewnia, że obóz zgodnie z wymogami formalnymi podlega zgłoszeniu do Kuratorium Oświaty.
19. Organizator ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo Uczestników od czasu przyjazdu na obóz i zgłoszenia się do
kadry wychowawczej – do czasu odbioru Uczestników przez Rodziców/Opiekunów prawnych w miejscu wyznaczonym.
20. Organizator nie odpowiada za zmiany w przebiegu obozu wynikłe z przyczyn niezależnych, takich jak: warunki
atmosferyczne, decyzje władz państwowych, samorządowych i innych instytucji.
21. Organizator odpowiada za rzetelną realizacje programu obozu. Ramowy program obozu jest wysłany do
Rodziców/Opiekunów prawnych na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem
obozu.
22. Organizator nie odpowiada materialnie rzeczy wartościowe (np. pieniądze, biżuteria czy elektronika) Uczestnika oraz
rzeczy osobiste Uczestnika.
23. Rodzice/Opiekunowie prawni Uczestnika ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody i straty wyrządzone z winy
Uczestnika.
24. Rodzice/Opiekunowie prawni Uczestnika pokrywają wszelkie dodatkowe koszty wynikające z opóźnionego odbioru
Uczestnika z obozu.
25. Rodzice/Opiekunowie prawni Uczestnika pokrywają wszelkie dodatkowe koszty wynikające z wcześniejszego przyjazdu
dziecka na obóz.
26. Organizator zawiera ubezpieczenie dla Uczestników obozu od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na sumę
ubezpieczenia 5.000 PLN.
27. Rodzice/Opiekunowie prawni mogą zapoznać się przed wyjazdem ze szczegółowymi warunkami ubezpieczenia w
siedzibie Organizatora. Aktualne zasady ubezpieczenia uczestników są do wglądu najwcześniej tydzień przed planowanym
terminem obozu.
28. W przypadku ciąży poczętej w czasie trwania obozu, organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej i materialnej.
29. Rodzic/Opiekun prawny ma obowiązek dostarczyć Organizatorowi prawidłowo i kompletnie wypełnioną Kartę Uczestnika
Obozu oraz podpisany niniejszy regulamin w dniu rozpoczęcia obozu.
30. Rodzic/Opiekun prawny jest zobowiązany do rzetelnego i zgodnego z prawdą podania wszystkich ważnych informacji
dotyczących zachowania się dziecka oraz jego zdrowia w Karcie Uczestnika Obozu.
31. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, które wynikają z niekompletnej informacji podanej w Karcie
Zgłoszenia Uczestnika
32. Rodzic/Opiekun prawny przywozi i odbiera Uczestnika obozu. Organizator nie zwraca kosztów transportu.
33. Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika ma obowiązek odebrać dziecko z obozu w ustalonym terminie. W innym wypadku
kierownik obozu postępuje według prawa obowiązującego w Polsce.
34. Rodzic/Opiekun prawny dziecka odbierający Uczestnika obozu z placówki ma obowiązek okazania dowodu tożsamości,
jeśli kierownik obozu lub wychowawca dziecka sobie tego zażyczą.
35. W przypadku dowozu lub odbioru Uczestnika przez inną osobę niż Rodzic/Opiekun prawny, wymagane jest upoważnienie
wystawione i podpisane przez Rodzica/Opiekuna prawnego.
36. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania w czasie obozu aktualnej legitymacji szkolnej.
37. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania zaświadczenia od lekarza sportowego o braku przeciwwskazań do trenowania
piłki nożnej przez Uczestnika lub kopie aktualnej karty zdrowia sportowca – kopia dokumentów musi być złożona
pierwszego dnia obozu u kierownika obozu.
38. Uczestnik obozu zobowiązany jest zabrać ze sobą niezbędne rzeczy osobiste (według listy pomocniczej przekazanej przez
Organizatora w odrębnym e-mailu).
39. Uczestnik akceptuje program przygotowany przez Organizatora i tym samym uczestniczy we wszystkich zajęciach
programowych.
40. Uczestnik zobowiązany jest w trakcie obozu do podporządkowania się wszelkim wskazówkom i zaleceniom
przedstawicieli Organizatora – kierownikowi, wychowawcy, trenerom, psychologom.
41. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów i regulaminów dotyczących organizacji życia i
bezpieczeństwa na obozie.
42. Uczestnik obozu jest zobowiązany do utrzymania porządku w szczególności w pokoju i na stołówce.
43. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00.
44. Uczestnik nie może samodzielnie, bez zgody i wiedzy wychowawcy i kierownika obozu opuszczać miejsca obozu (hotelu,
hali sportowej, boiska).
45. Wszelki sprzęt elektroniczny użytkowany przez Uczestników (telefony, PSP, itp.) przechowywany jest u Wychowawców.
Sprzęt oddawany jest Uczestnikom na czas wolny w godzinach wyznaczonych przez kierownika obozu. W nagłych
przypadkach kontakt z Uczestnikiem jest możliwy przez Kierownika obozu lub Wychowawcę.
46. W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika przepisów i regulaminów obowiązujących na obozie,
Organizator może zdecydować o usunięciu uczestnika z obozu. Wszelkie koszty związane z taką sytuacją ponosi
Rodzic/Opiekun prawny.
47. Na obozach KF obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających.
Nieprzestrzeganie ww. zasady spowoduje natychmiastowe usunięcie Uczestnika z obozu i odesłanie do domu na koszt
Rodziców/Opiekunów prawnych.
48. W przypadku niemoralnego w opinii kierownika obozu zachowania Uczestnika, Uczestnik może zostać usunięty z obozu
na koszt Rodzica/Opiekuna prawnego.
49. Organizator na czas treningów przekazuje Uczestnikom sprzęt sportowy
50. Rodzic/Opiekun prawny odpowiada materialnie za sprzęt sportowy powierzony Uczestnikowi do treningów. Zniszczenie
lub zgubienie powierzonego sprzętu przez Uczestnika obozu wiąże się z pokryciem kosztów strat wg cen rynkowych lub
z odkupieniem nowego identycznego sprzętu.
51. Rodzic/Opiekun może odwiedzić dziecko w trakcie wypoczynku w wyjątkowych przypadkach za zgodą kierownika po
uprzednim ustaleniu miejsca i godziny spotkania.
Ochrona danych osobowych
51.Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe jest Fundacja
KICKFLEX z siedzibą w Nowym Sączu.
52.Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo wglądu do treści podanych przez nich danych osobowych oraz
ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania lub usuwania. W tym celu można się kontaktować pisząc na adres e-mail
biuro@kickflex.pl lub Fundacja kickflex.
53.Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych została omówiona w „Informacji o przetwarzaniu Twoich
danych osobowych”, stanowiąca załącznik do niniejszego regulaminu. Ponadto można się z nią zapoznać na stronie
www.kickflex.pl.
54.Ponadto w niektórych przypadkach do przetwarzania danych osobowych Uczestników i/lub Rodziców/Opiekunów
prawnych, Administrator potrzebuje zgody. Zgoda ta jest dobrowolna i nie rodzi żadnych negatywnych konsekwencji.
55. Cofnięcie zgody może nastąpić w każdym czasie poprzez podpisanie stosownego oświadczenia i przesłanie tego
oświadczenia na adresy wskazane w pkt 1 niniejszego działu.. Cofnięcie zgody obowiązuje od daty otrzymania
oświadczenia przez Administratora.
56. Administrator wskazuje, że przetwarzanie wizerunku Uczestnika jest nieodpłatne, na co Uczestnik i/lub Rodzic/Opiekun
prawny wyraża zgodę.
Postanowienia końcowe:
57. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 1 listopada 2022 roku.
58.Kickflex może okresowo wprowadzać zmiany do niniejszego Regulaminu. Po wprowadzeniu takich zmian, kickflex
udostępni nową wersje Regulaminu pod adresem: www.kickflex.pl.
59. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich zatwierdzenia.
60. W wypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okazało się nieważne, postanowienie takie
zostanie zmienione lub usunięte i pozostanie bez wpływu na pozostałe postanowienia Regulaminu. Pozostałe
postanowienia Regulaminu będą nadal ważne i wiążące dla Uczestnika oraz jego Rodzica/Opiekuna prawnego.
61. Regulamin oraz stosunek prawny pomiędzy Uczestnikiem, jego Rodzicem/Opiekunem prawnym a kickflex wynikający
z Regulaminu podlega prawu polskiemu.
62. Uczestnik oraz jego Rodzic/Opiekun prawny wyraża zgodę na poddanie wszelkich sporów pomiędzy nimi a kickflex
wyłącznej jurysdykcji sądów polskich, właściwego dla siedziby kickflex.
63. Wersja polska Regulaminu jest wersją wiążącą. Inne wersje językowe (jeśli powstaną) będą stanowić wyłącznie
tłumaczenie Regulaminu i będą miały charakter pomocniczy. W razie rozbieżności pomiędzy polską wersją językową
Regulaminu a jego tłumaczeniem, Regulamin w języku polskim będzie mieć charakter rozstrzygający.
64. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna dla kickflex. z przeczytaniem tych dokumentów, zrozumieniem ich treści,
znajomością skutków prawnych z nich wynikających, a także z zobowiązaniem się Uczestnika oraz jego Rodzica/Opiekuna
prawnego do przestrzegania zawartych tam zobowiązań.
Fundacja kickflex wskazuje, że jest wpisana do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających
Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, w związku z tym wszelkie prawa uczestników obozu wynikają z ustawy o imprezach
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z 24 listopada 2017 roku.
Potwierdzam zapoznanie się ze wszelkimi informacjami zawartymi w niniejszym regulaminie, które przyjmuje do
wiadomości, rozumiem i akceptuję.
Imię i nazwisko Uczestnika ……………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna prawnego …………………………………………………………
Data i podpis Rodzica/Opiekuna prawnego ……………………………………………………………
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Tak, wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku Uczestnika przez Fundację kickflex z siedzibą w Warszawie w celach
marketingowych (tj. umieszczanie wizerunku Uczestnika w katalogach, folderach, w prasie, telewizji, na stronie internetowej
www.kickflex .pl,).*
Tak, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imienia i nazwiska, wieku, osiągnięć piłkarskich zdobytych
w ramach obozów, przynależności klubowej Uczestnika) przez Fundację kickflex z siedzibą w Nowym Sączu w celach
marketingowych (tj. umieszczanie wizerunku Uczestnika w katalogach, folderach, w prasie, telewizji, na stronie internetowej
www.kickflex.pl,) oraz prezentowaniu osiągnięć Uczestnika.*
Tak, wyrażam zgodę na przesyłanie Uczestnikowi i/lub Rodzicom/Opiekunom prawnym przez Fundację kickflex
z siedzibą w Wielogłowach powiadomień dotyczących zmian niniejszego Regulaminu za pośrednictwem poczty
elektronicznej.*
Tak, wyrażam zgodę na przesyłanie Uczestnikowi i/lub Rodzicom/Opiekunom prawnym przez Fundację kickflex
z siedzibą w Nowym Sączu ogłoszeń zamieszczanych w ramach usług oraz serwisów kickflex za pośrednictwem poczty
elektronicznej.*
*wyrażenie zgody jest nieobowiązkowe i dobrowolne.
Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych
Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? „Fundacja kickflex” z siedzibą w Nowym Sączu,.
Jak się z nami skontaktować?
W temacie danych osobowych prosimy o kontakt:
• adres e-mail: biuro@kickflex.pl
• adres pocztowy: kickflex
Skąd mamy Twoje dane?
Przekazałeś je nam podczas zawierania umowy, zakładania profilu, wypełniania formularza zgłoszeniowego lub kontaktowego.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez kickflex?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do świadczenia usług oraz wykonywania umowy zawartej z Tobą, w
tym do:
• umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z systemu kickflex (dalej: „System”);
• zakładania i zarządzania Twoim kontem, zapewnienia obsługi Twojego konta oraz rozwiązywania problemów
technicznych;
• obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
• kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
• dokonania rezerwacji na obozach sportowych;
• przeprowadzenia szkolenia na licencjonowanego trenera kickflex;
• wydania licencji trenera kickflex.
Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Ponadto, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Kickflex, którym jest:
• monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników;
• zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad
wewnętrznych kickflex oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
• prowadzenia badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności Systemu, poprawy działania usług oraz
oszacowania głównych potrzeb użytkowników;
• obsługa Twoich próśb przekazywanych przez formularz kontaktowy, w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z
wykonaniem umowy;
• organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
• prawidłowego prowadzenia treningów i szkoleń piłkarskich w ramach oferowanych produktów;
• prawidłowego prowadzenia rozwoju sportowego z uwzględnieniem warunków fizycznych i zdrowotnych;
• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas
obowiązków wynikających z przepisów prawa);
Jeżeli wyrazisz na to zgodę, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
• zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
• organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
• przesyłania newslettera;
• prezentowania Twoich osiągnięć;
• zaprezentowania na stronie internetowej www.kickflex.pl przynależności do kickflex lub uzyskania tytułu
licencjonowanego trenera kickflex.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy
przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Czy jesteś zobowiązany do podania nam swoich danych osobowych?
Wymagamy podania przez Ciebie wyłącznie tych danych osobowych, które są niezbędne, abyś mógł zawrzeć z nami umowę i ją
wykonywać. W tym celu będziesz zobowiązany do podania następujących danych:
• w celu rezerwacji miejsca na obozie sportowym: imię i nazwisko, data urodzenia, pesel, obywatelstwo, płeć, adres
zamieszkania, wzrost, pozycja na boisku, typ i numer dokumentu tożsamości oraz data jego ważności, w tym dane
rodzica/opiekuna prawnego: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
• w celu wzięcia udziału w szkoleniu na licencjonowanego trenera: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania,
numer telefonu, adres e-mail, wzrost, rozmiar stroju, rodzaj uprawnień trenerskich, przynależność klubowa;
• w celu zarejestrowania się w Systemie: imię, nazwisko, data urodzenia, pesel, narodowość, płeć, adres zamieszkania, adres
e-mail, numer telefonu, waga, wzrost, pozycja na boisku, rozmiar buta, historia klubów (nazwa, data rozpoczęcia, data
zakończenia) rodzaj rozgrywek, kategorie wiekowe, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, jego adres e-mail, numer
telefonu oraz adres zamieszkania.
Jeżeli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, jak również świadczyć
dla Ciebie usług.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów
rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.
Twoje uprawnienia wobec kickflex w zakresie przetwarzania danych?
Zapewniamy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych. W związku z czym przysługują Ci następujące prawa:
1. Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2. Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne;
3. Prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku gdy:
a. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych;
c. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej
przetwarzania;
d. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
e. dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa:
4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
a. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
b. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych,
żądając w zamian ich ograniczenia;
c. Spółka nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia,
obrony lub dochodzenia roszczeń;
d. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie Spółki są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
5. Prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy:
a. przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody
wyrażonej przez taką osobę;
6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy:
a. zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją oraz
b. przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego
interesu Spółki.
Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych do organu
nadzorczego, którym jest: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą oraz świadczenia usług drogą
elektroniczną, a także po ich zakończeniu, w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
• statystycznych i archiwizacyjnych;
• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy
przechowywać dane przez okres, w którym kickflex zobowiązania jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla
udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
• podwykonawcom, czyli podmiotom z których korzystamy przy ich przetwarzaniu tj. firmy księgowe, informatyczne,
doradcze, kancelarie prawne;
• podmiotom z naszej grupy;
• partnerom handlowym;
• podmiotom wykonującym zadania wynikające z przepisów prawa;
• osobom wykonującym dla nas czynności na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych (np. trenerzy);
Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
ZAPOZNAŁEM SIĘ Z INFORMACJĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
……………………….…………..……..………………….
(Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego, data i miejscowość)
ZGODA NA LECZENIE ORAZ PODAWANIE LEKÓW
Wyrażam zgodę na podanie mojemu dziecku …………………………………………………………………. leków podczas mojej
nieobecności.
W razie zagrożenia życia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne i operacyjne oraz wyrażam zgodę na
udzielanie kadrze obozu wszelkich informacji o stanie zdrowia dziecka. Stwierdzam, że podałem/am wszystkie znane nam
informacje o stanie zdrowia dziecka, które mogą pomóc organizatorowi w zapewnieniu właściwej opieki w czasie pobytu na obozie.
Przejmuję na siebie odpowiedzialność za skutki znanych nam, a niepodanych chorób dziecka.
Jednocześnie informuję o konieczności podawania leków, które dziecko powinno zażywać w trakcie trwania obozu. Wyrażam zgodę,
aby wymienione poniżej leki podawane były przez opiekuna/wychowawcę.
Nazwa ……………………………… sposób podania ………….……….……….…… dawka ………………….……….….….……..
Nazwa ……………………………… sposób podania ………….……….……….…… dawka ………………….……….….….……..
Nazwa ……………………………… sposób podania ………….……….……….…… dawka ………………….……….….….……..
Nazwa ……………………………… sposób podania ………….……….……….…… dawka ………………….……….….….……..
Nazwa ……………………………… sposób podania ………….……….……….…… dawka ………………….……….….….……..
Informuję , że dziecko uczulone jest na lek/substancję czynną:
……………………….…………..……..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
……………………….…………..……..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
……………………….…………..……..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
……………………….…………..……..………………….
(Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego, data i miejscowość)