Regulamin

1. Regulamin reguluje obowiązki uczestników obozu piłkarskiego.
2. Organizatorem obozu jest Fundacja "Kickflex".
3. Uczestnikami obozu dochodzeniowego mogą być: dzieci w wieku 6-16 lat.
4. Warunkiem rezerwacji miejsca na obozie jest dokonanie wpłat w wyznaczonych przez
Organizatora terminach oraz przesłanie Organizatorowi, wypełnionego dokumentu ze
zgłoszeniem Uczestnika.
5. W razie niedotrzymania w/w warunków Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości
anulowania rezerwacji miejsca.
6. Podstawą do wydania kompletu treningowego jest podanie w dokumencie zgłoszeniowym
aktualnego wzrostu Uczestnika oraz wybranie odpowiedniego rozmiaru z tabeli. Organizator
zobowiązuje się dostarczyć zamówiony rozmiar, nie ponosi jednak odpowiedzialności za
niedopasowanie rozmiaru do wzrostu Uczestnika.
7. W przypadku zgłoszeń w terminie krótszym niż 14 dni roboczych od rozpoczęcia obozu,
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedopasowanie rozmiaru kompletu
treningowego.
8. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA OBOZU:
a) każdego Uczestnika obowiązuje dyscyplina, obowiązkowość, kultura osobista oraz
zaangażowanie i aktywny udział we wszystkich zajęciach podczas trwania obozu,
b) uczestnicy zobowiązani są do wykonywania poleceń Trenera/Wychowawcy dotyczących
sposobu realizacji ćwiczeń oraz przestrzegania zasad ich wykonywania,
c) przestrzeganie punktualności,
d) dbanie o ład i porządek w szatniach oraz na obiektach sportowych,
e) uczestnik przed rozpoczęciem zajęć piłkarskich zobowiązany jest zdjąć zegarek, łańcuszek i
inną ewentualnie biżuterię,

f) sprzęt treningowy, który otrzymuje Uczestnik jest własnością Kickflex i powinien być
traktowany z odpowiednim poszanowaniem. Po zakończeniu uczestnictwa w zajęciach, sprzęt
należy zwrócić Trenerowi/Wychowawcy,

g) uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie
przebywania na obozie,

h) uczestnik obozu nie może bez zgody wychowawców / trenerów oddalać się z miejsca prowadzonych zajęć piłkarskich.

i) w trakcie trwania obozu obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów gazowanych,
chipsów oraz słodyczy,

j) obowiązuje zakaz używania urządzeń elektronicznych typu: laptop, konsola do gier, tablet,
notebook,

9. Poprzez swój udział w obozie rodzice lub opiekunowie prawni Uczestnika oświadczają
względem Organizatora, iż Uczestnik jest w stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne
uczestnictwo w programie obozu. W szczególności rodzice/opiekunowie prawni Uczestnika
oświadczają, iż po stronie Uczestnika nie zachodzą żadne przeciwwskazania zdrowotne dla
uczestnictwa w zajęciach sportowych przewidzianych w toku obozu,

10. Organizator nie sprawuje pieczy nad mieniem Uczestnika w trakcie obozu. W szczególności
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestnika pozostawione w obiekcie, w
którym organizowany jest obóz,
11. Organizator zapewnia Uczestnikom obozu dochodzeniowego wyżywienie (obiad) w terminie trwania obozu,
12.
Warunkiem rezerwacji miejsca na obozie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz
dokonanie wpłaty na konto(650zł): 57 8811 0006 0000 0049 2516 0001


Zapoznałem się z treścią powyższego regulaminu, zobowiązuję się przestrzegać jego
postanowień
.